Serbest Nakit Akışı

Serbest nakit akışı (Free Cash Flow), bir şirketin işletme giderlerini ve sermaye harcamalarını ödedikten sonra elinde kalan nakittir. SNA, şirketin finansal durumu hakkında çıkarım yapmak için önemlidir. Çünkü şirketin faaliyetlerinden ne kadar verimli nakit ürettiğini ve dış finansman ihtiyacı olmadan borçlarını finanse etme, temettü ödeme ve yeni fırsatlara yatırım yapma kapasitesini gösterir. Serbest nakit akışı formülü şu şekildedir:

Serbest Nakit Akışı= İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları + Sermaye Harcamaları

İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı (Operating Cash Flow): Şirketin düzenli ticari faaliyetlerinden elde edilen toplam nakit miktarıdır. Operasyonel nakit akışlarıyla net dönem kârının kalitesi ölçülebilir. Sağlıklı nakit akışına sahip olan şirketlerde operasyonel nakit akışlarının en az net dönem kârı kadar olması beklenir. Çünkü nakit çıkışı gerektirmeyen amortisman ve itfa gibi değerler net dönem kârından çıkarılmasına rağmen nakit akış tablosunda operasyonel nakit akışlarına yeniden eklenir. Sermaye Harcamaları (CapEx): İlk yatırım maliyeti veya sermaye maliyeti olarak da tanımlanabilir. Bir şirketin bina, makine, araç, tesis gibi uzun vade kullanılacak duran varlıkları için ihtiyacı olan maliyettir. Bu giderler satın alma sırasında hemen gelirden düşülmez, aktifleştirilir ve varlığın ömrü boyunca amortismana tabi tutulur veya itfa edilir. Sermaye harcamaları, işletmenin büyümesini sağlamak veya faaliyetlerini mevcut seviyelerde sürdürmek için yapılan bir yatırım olarak kabul edilir.

Sermaye Harcamaları: Nakit akış tablosundaki “Yatırım Faaliyetlerinden Giderler”

SNA neden önemlidir?

Serbest nakit akışı, bir şirketin nakit yaratmada ne kadar verimli olduğunu göstermesi açısından önemli bir ölçüt olabilir. Yatırımcılar serbest nakit akışını, bir şirketin temettü veya hisse geri alımları için yeterli nakde sahip olup olmadığını ölçmek için kullanırlar. Buna ek olarak, bir şirket ne kadar çok serbest nakit akışına sahip olursa, borcunu ödemek ve işini geliştirebilecek fırsatları takip etmek için o kadar iyi konumlanabilir.

Serbest Nakit Akışı Bize Ne Anlatabilir?

Düzenli yükselen SNA, artan karların başlangıcı olabilir. Şirketler, verimlilik iyileştirme yatırımları, maliyet azaltacak yatırımlar veya borç ödemelerinin bitmesi kaynaklı yükselen serbest nakit artışına sahipse, bu olumlu olarak kabul edilir. Azalan SNA ise şirketlerin gelirlerini büyütemediğine işaret edebilir. Yetersiz SNA, şirketleri borçlanmaya zorlayabilir ve faaliyetleri finanse etmek için yeterli likiditeye sahip olamamasına sebep olabilir. Şunu da unutmamak gerekir; özellikle artan sermaye harcamaları şirketin büyümesine yatırım yapmak için kullanılıyorsa ve bu gelecekte kârları artırabilecekse, azalan SNA mutlaka kötü bir şey değildir.

Yüksek SNA, bir şirketin borçlarını ödeyebileceğini, büyümeye katkıda bulunabileceğini, karını temettüler yoluyla hissedarlarıyla paylaşabileceğini ve gelecek beklentilerinin olumlu olduğunu gösterir. Ancak sermaye harcamaları, yıldan yıla ve farklı sektörler arasında önemli ölçüde değişebilir. Bu nedenle, SNA’yı birden fazla dönemde ve bir şirketin sektörünün arka planında ölçmek kritik önem taşır.

Şirketlerin sayfalarında Diğer Kalemler bölümünde şirketlerin çeyreksel ve yıllıklandırılmış serbest nakit akışlarını inceleyebilirsiniz.

Yenilikçi temel analiz platformuFintables'ı ücretsiz deneyin