Değerleme 101

Firma Değeri/FAVÖK Oranı

FD/FAVÖK Nedir, Nasıl Hesaplanır? Firma Değeri/FAVÖK ya da kısaca FD/FAVÖK şirket değerlemede kullanılan bir rasyodur. Şirketin firma değeri ile faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı arasındaki orandır. Şirketin firma değerinin son 4 çeyrekte eld...

3 dakikalık yazı
Temel Analiz 101

Gelir Tablosu Analizi

Gelir tablosu belirli bir periyot içerisinde şirket tarafından elde edilen gelirleri ve aynı dönemde oluşan giderleri gösterir. Performansı ölçmesi dolayısıyla kısa vadeli fiyatlamalar üzerinde en etkili tablodur. Şirketin bir dönem içerisinde elde e...

5 dakikalık yazı
Temel Analiz 101

Sermaye Artırımları

Sermaye artırımı, bir şirketin yönetim kurulunca veya genel kurulda alınan kararla hisse senedi sayısının yani ödenmiş sermayesinin değişikliğe uğrayarak yükseltilmesi işlemidir. Şirketler sermayelerini 3 farklı yöntemle artırabilmektedirler. Bu yönt...

2 dakikalık yazı
Ekonomi Analizi 101

Makroekonomik Göstergeler

Bir yatırım kararı alınmadan önce, yatırım yapılacak olan ülkenin mevcut ekonomik durumu detaylı şekilde incelenmeli daha sonra yatırım kararı verilmelidir. Bir ülke ekonomisi analiz edilirken makroekonomik göstergeler kullanılır. Gayrısafi Yurt ...

4 dakikalık yazı
Temel Analiz 101

Temettü ve Temettü Verimi

Bir işletmeye yatırım yapıp ortak olmanın belli başlı sebepleri vardır. Bunlardan bir tanesi de o işletmeden kâr payı kazancı, diğer bir deyişle temettü elde etmektir. Bu yazıda temettü ve temettüyle ile ilgili bazı kavramların neyi ifade ettiği üzer...

3 dakikalık yazı
Oran Analizi 101

Likidite Analizi

Likidite bir varlığın nakde dönüştürülebilme hızıdır. Yani bir varlığın likit olması o varlığın hızlıca nakde çevrilebileceği anlamına gelir. Bilançoda kalemler en likit olandan daha az likit olana doğru sıralanır. Örneğin varlıklar bölümündeki ilk k...

3 dakikalık yazı
Temel Analiz 101

Nakit Akım Tablosu Analizi

Nakit akım tablosu, şirketin belirli bir periyot içinde, nakit varlıklarını nereye harcadığını ve nereden nakit elde ettiğini gösterir. Bilançonun ilk kalemi olan nakit ve nakit benzerleri kalemindeki değişimleri göstermek amacıyla hazırlanır. Nakit ...

3 dakikalık yazı
Oran Analizi 101

Faaliyet Etkinlik Analizi

Şirketler faaliyetlerini gerçekleştirirken varlıklarını kullanır. Bu varlıkların ne kadar etkin ve verimli kullanıldığını değerlendirmek için faaliyet etkinlik oranları olarak bilinen rasyolar kullanılır. Bu rasyolarla şirketin varlıklarını satışa ya...

4 dakikalık yazı
Oran Analizi 101

Kârlılık Analizi 1

Gelir tablosu bir şirketin performansını gösteren tablodur ve fiyatlamalar üzerinde yüksek etkiye sahiptir. Satışlar ile başlayan bu tabloda gelir ve giderler gösterilerek kâr rakamları bulunur. Açıklanan kâr rakamları her finansal tablo kaleminde ol...

3 dakikalık yazı
Temel Analiz 101

Bilanço Analizi

Bir şirket finansal rapor bildirimi yaptığında ilk bakmamız gereken tablolar bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosudur. Bu yazımızda bu tablolardan bilançonun analizinin nasıl yapılacağını işleyeceğiz. Kümülatif (birikimli) kalemlerden oluştuğu...

4 dakikalık yazı
Değerleme 101

Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı

F/K oranı bir hisse senedinin elde ettiği kâra göre fiyatını ölçme amacıyla kullanılan bir değerleme oranıdır. Kâr çarpanı olarak da bilinir. Hisse senetlerinin ucuz ya da pahalı olduğunu anlamak için kullanılır. Yüksek F/K ile işlem gören hisseler p...

3 dakikalık yazı
Değerleme 101

Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) Oranı

PD/DD oranı bir hisse senedinin sahip olduğu özkaynaklara göre fiyatını ölçme amacıyla kullanılan bir değerleme oranıdır. Hisse senetlerinin ucuz ya da pahalı olduğunu anlamak için kullanılır. Genel kanı yüksek PD/DD ile işlem gören hisselerin pahalı...

3 dakikalık yazı
Değerleme 101

ROIC (Yatırılan Sermayenin Getirisi)

ROIC Nedir, Nasıl Hesaplanır? Yatırılan sermayenin getirisi anlamına gelen ROIC (Return On Invested Capital), bir şirketin yatırılan sermayesinin yüzdesel getirisini vererek karlılık ve performansını ölçmeye yarayan bir rasyodur. Şirket değerleme...

3 dakikalık yazı
Temel Analiz 101

Finansal Tablo Kalemleri

Yatırımcı olmanın altın kurallarından biri finansal rapor okuyabilmek. Çünkü eğer şirketin finansallarındaki değişimi göremiyorsanız yanlış yatırımlar yapmaya adaysınız demektir. Bu problemin en kolay çözümü bir yatırım danışmanıyla çalışmak ama bu ...

3 dakikalık yazı
Oran Analizi 101

Kârlılık Analizi 2

Şirketlerin ana amacı hissedarların servetini maksimize etmektir. Bunu yaparken hem şirketin varlıkları hem de hissedarların kaynakları en verimli şekilde kullanılmalıdır. Bu verimlilik elbette elde edilen kârla ölçülebilir. Şirketin varlıklarına ve ...

2 dakikalık yazı
Oran Analizi 101

Finansal Yapı Analizi

Bilanço, şirketin finansal yapısını ifade eder ve bu tablo, şirketin varlıklarını hangi yollarla finanse ettiğini gösterir. Bu finansal yapının ne kadar sağlıklı olduğunu analiz etmek için bilanço kalemleriyle oluşturulan rasyolar kullanılır. Bu oran...

2 dakikalık yazı
Ekonomi Analizi 101

Büyüme Kavramları

Bu yazıda herhangi bir yatırım kararı alınırken incelenmesi gereken büyümeye ilişkin makroekonomik kavramların neyi ifade ettiği üzerinde duracağız. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) hangi ülke için hesaplanıyorsa o ül...

2 dakikalık yazı
Yenilikçi temel analiz platformuFintables'ı ücretsiz deneyin